Pojecie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  jest terminem dotyczącym zapewnienia ochrony zdrowia oraz odpowiednich warunków pracy  każdego z pracowników danego zakładu pracy. Jest to bezwzględnym obowiązkiem  pracodawcy zarówno pod względem prawnym, jak i społecznym. W szczególności jest on zobowiązany do: przestrzegania  określonych przepisów bhp (bezpieczeństwo i higiena pracy) w zakładzie pracy, stosować się do zarządzeń wydawanych przez organy nadzorujące warunki pracy (np. PIP),  udzielenia informacji pracownikom o istniejącym ryzyku zawodowym, związanym z wykonywaniem określonej  pracy/stanowiska, przeprowadzenia szkolenia bhp (zanim nowi pracownicy  zostaną dopuszczeni do pracy), kierowania pracowników na badania wstępne, okresowe, kontrolne (co stanowi jeden z środków zapobiegających tzw. chorobom zawodowym), dostarczenia odzież i obuwia roboczego – jeśli takie jest potrzebne (bezpłatnie), a także umożliwić pracownikom dostęp do urządzeń  i środków higieniczno –sanitarnych oraz materiałów do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w zakładzie (apteczka zakładowa). Bezpieczeństwo i higiena pracy jest związana także z szeregiem innych i licznych zobowiązań pracodawcy.
Zauważa się,  coraz częściej wzrastającą liczbę wypadków przy pracy. Udowodniono, iż duży odsetek takich wypadków było spowodowanych nieodpowiednimi i niezgodnymi z przepisami Bhp zachowaniami pracowników podczas wykonywanej pracy czy obowiązków. Istnieją nawet przypuszczenia, że takie zachowania odgrywają kluczową rolę podczas większości  nieszczęśliwych zdarzeń w zakładzie pracy. Nie należy przy tym pozostawiać całkowicie bez winy czynniki technologiczne i organizacyjne, które również są w tym temacie bardzo istotne. Sadzi się, iż na niewłaściwe zachowania podczas pracy, majce niekorzystne skutki, mają wpływ szczególnie  takie elementy jak np. sytuacja życiowa,  stany emocjonalne oraz cechy indywidualne pracowników. Zatem bezpieczeństwo i higiena pracy (za co odpowiada pracodawca) to jedno, a działania indywidualne ludzi to drugie.

Aby praca odbywał się poprawnie i bez obawy o pojawienie się niebezpieczeństwa. Oba te człony muszą działać poprawnie.Prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy znajdują się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Ich kontroli podlega pracodawca oraz  przedsiębiorca, który nie jest pracodawcą, ale na którego rzecz wykonywana jest praca oraz ci działający samodzielnie.

Inspektor PIP może przeprowadzić kontrolę w zakładzie pracy bez uprzedzania o tym właściciela i pracowników. Musi on jednak okazać ważna legitymację, potwierdzającą jego tożsamość, jak również dokument upoważniający go do tej czynności. Pracodawca musi udostępnić takiemu inspektorowi wszelki dokumentów, informacji oraz wejście do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na terenie zakładu/ firmy itp. Jeżeli warunki tego wymagają należy zapewnić mu odzież ochronną czy inne środki bezpieczeństwa. Po zakończeniu kontroli, inspektor wystawia protokół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *